PTK. NGUYỄN VĂN THẾ

4/6/2022 9:41:07 PM

Học hàm, Học vị: Tiến sĩ (Văn học)

Chứcvụ: Phó trưởng khoa

Địa chỉ: Lô 243, MBQH 1876a, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa

DĐ: 0912 226 095

Email: nguyenvanthe@hdu.edu.vn

Phụ trách các mảng công tác sau:

1. Công tác quản lý khoa học - công nghệ, hợp tác quốc tế, quản lý đào tạo LHS Lào

2. Công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

3. Phụ trách chuyên môn học thuật bộ môn Xã hội học

Tin liên quan