Vai trò của người cao tuổi trong hoạt động sản xuất gia đình ở Thanh Hóa

10/4/2021 3:18:07 PM
Từ việc phân tích một số kết quả nghiên cứu về vai trò của người cao tuổi trong gia đình ở Thanh Hóa năm 2018, bài viết chỉ ra vai trò của người cao tuổi đối với hoạt động sản xuất của gia đình. Kết quả nghiên cứu cho thấy người cao tuổi có những đóng góp nhất định đối với hoạt động sản xuất của gia đình như việc ra quyết định, hỗ trợ vốn, lao động tạo thu nhập, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Tuy nhiên, trong xã hội công nghiệp, tri thức, kinh nghiệm sản xuất của người cao tuổi phần nào trở nên không còn phù hợp dẫn đến vai trò tham gia hoạt động sản xuất gia đình có sự suy giảm so với trước đây.
Tập tin đính kèm

Tin liên quan