Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021

10/6/2021 3:50:18 PM
Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định chuẩn chương trình đào tạo, xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Tin liên quan