Biến động diện tích và cơ cấu cây trồng ở tỉnh Thanh Hóa

10/13/2021 10:54:06 AM
Tập đoàn cây trồng trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa khá đa dạng và phong phú bao gồm cả cây nhiệt đới, cây cận nhiệt, cây lâu năm, cây hằng năm. Trong giai đoạn 2001 – 2011, diện tích cây trồng tỉnh Thanh Hóa đã có sự chuyển đổi hợp lý hơn về quy mô và cơ cấu mùa vụ, phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương và gắn liền với thị trường tiêu thụ. Hơn 10 năm qua, diện tích nhóm cây hằng năm chiếm vị trí tuyệt đối, trong đó cây lương thực giữ vai trò chủ đạo mặc dù tỷ trọng có xu hướng giảm mạnh; diện tích nhóm cây thực phẩm, cây công nghiệp hằng năm có mức tăng trưởng vững chắc; riêng cây lâu năm có quy mô nhỏ và không ổn định. Sự biến động diện tích và cơ cấu các nhóm, loại cây trồng ở tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua đã bước đầu thể hiện sự phát triển của nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
TS. Đào Thanh Xuân
Tập tin đính kèm

Tin liên quan