ThS. LÊ THỊ THANH THỦY

9/24/2021 1:52:57 PM
Media/2004_khxh.hdu.edu.vn/FolderFunc/202109/Images/thuy-20210924015247-e.jpg

A. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên: Lê Thị Thanh Thủy
 2. Ngày tháng năm sinh: 07/02/1988
 3. Quê quán: Bỉm Sơn, Thanh Hóa
 4. Nơi ở hiện nay: Chung cư C5, Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa
 5. Học hàm, Học vị: Thạc sĩ
 6. Chức vụ: Giảng viên, Phó bộ môn

Đơn vị công tác: bộ môn Xã hội học, khoa Khoa học xã hội, trường Đại học Hồng Đức

 1. Địa chỉ liên hệ: bộ môn Xã hội học, khoa Khoa học xã hội, trường Đại học Hồng Đức

Điện thoại:  0977787972; Email: lethithanhthuy@hdu.edu.vn

 1. Quá trình đào tạo:

2006-2010: Cử nhân Công tác xã hội, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

2012-2013: Thạc sĩ Chính sách xã hội và An sinh xã hội Quốc tế, Đại học Anglia Ruskin, Vương Quốc Anh.

 1. Quá trình công tác:

2010 - nay: giảng viên bộ môn Xã hội học (Công tác xã hội), khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức.

B. Hoạt động nghiên cứu khoa học

 1. Lĩnh vực nghiên cứu: Công tác xã hội
 2. Sách đã xuất bản
 3. Đề tài đã thực hiện:
  1. Đề tài cấp trường (2020), Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức về dịch vụ hỗ trợ học tập. (Chủ nhiệm đề tài).
  2. Đề tài cấp tỉnh (2018), Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực thoát nghèo bền vững của hộ gia đình dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Thanh Hóa hiện nay. (Thành viên)
  3. Đề tài cấp tỉnh (2015), Phát huy các giá trị truyền thống của người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. (Thành viên)

4. Bài nghiên cứu đã công bố

 1. Lê Thị Thanh Thủy (2020), Mức độ hài lòng của sinh viên khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Hồng Đức về dịch vụ Tư vấn học tập, Tạp chí Khoa học trường Đại học Hồng Đức.
 2. Mai Van Tung, Le Thi Thanh Thuy (2019), An overview of history, culture and society of Hmong people in Thanh Hoa, Journal of Social Sciences, Hong Duc University.
 3. Mai Van Tung, Le Thi Thanh Thuy (2019), Vietnamese traditional medicine (Thuốc nam) in the life of the Muong and Thai people in mountainous area of Thanh Hoa Province, Journal of Social Sciences, Hong Duc University.
 4. Mai Van Tung, Le Thi Thanh Thuy (2019), Area studies- Vietnamese studies: a view from Thanh Hoa - Xứ Thanh, Area Studies International Conferences Hanoi.
 5. Lê Thị Thanh Thủy (2018), Chương trình đào tạo sau đại học tại Vương Quốc Anh và bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng các chương trình đào tạo thạc sĩ tại trường đại học Hồng Đức, Tạp chí Khoa học trường Đại học Hồng Đức.
 6. Le Thi Thanh Thuy (2016), Comparative analysis: globalization and its impact on child labor in Vietnam and India, Journal of Sciences Hue University.
 7. Lê Thị Thanh Thủy (2015), Vấn đề Bất bình đẳng giữa các nhóm dân tộc ở Việt Nam dưới ảnh hưởng của quá trình Toàn cầu hóa (Nghiên cứu trường hợp nhóm trẻ em dân tộc thiểu số), Tạp chí Khoa học trường Đại học Hồng Đức.

C. Hoạt động đào tạo

Các học phần giảng dạy

  •  Quản trị công tác xã hội
  •  Tham vấn
  •  Hành vi con người & môi trường xã hội

 

Tin liên quan