TS. LÊ HÀ THANH

9/24/2021 1:06:23 PM
 

A. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên: Lê Hà Thanh
 2. Ngày tháng năm sinh: 26 - 02 - 1982
 3. Quê quán: Phú Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
 4. Nơi ở hiện nay: SN 48/421, Nguyễn Tĩnh, thôn Bào Ngoại, phường Đông Hương, Tp Thanh Hóa.
 5. Học hàm, Học vị: Tiến sỹ Địa lí Tự nhiên
 6. Chức vụ: Giảng viên; Đơn vị công tác: bộ môn Địa lí, khoa Khoa học xã hội, trường Đại học Hồng Đức
 7. Địa chỉ liên hệ: bộ môn Địa lí, khoa Khoa học xã hội, trường Đại học Hồng Đức

    Điện thoại: 0985895976; Email: lehathanh@hdu.edu.vn

 1. Quá trình đào tạo:

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm- Đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ

Trường ĐHSP Hà Nội

Địa lí

09/2000-6/2004

Chính quy

Đại học

Trường ĐHSP Hà Nội

Địa lí tự nhiên

10/2008-10/2010

Chính quy

Thạc sĩ

Trường ĐHSP Hà Nội

Địa lí tư nhiên

11/2012-11/2019

Chính quy

Tiến sĩ

 1. Quá trình công tác:

- Từ 10/2004 - 8/2005: Giáo viên trường THPT Ba Đình, Nga Sơn, Thanh Hóa

- Từ 8/2005 - nay: Giảng viên trường ĐH Hồng Đức

B. Hoạt động nghiên cứu khoa học

 1. Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý tự nhiên, cảnh quan học, nghiên cứu tự nhiên vào sử dụng hợp lý lãnh thổ
 2. Sách đã xuất bản: Địa chí huyện Mường Lát (2020), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
 3. Đề tài đã thực hiện
 1. Lê Hà Thanh (2013), Nghiên cứu cảnh quan sinh thái huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Đề tài khoa học cấp cơ sở.
 2. Lê Hà Thanh (2019), Xây dựng hệ thống bản đồ địa lý tự nhiên tỉnh Thanh Hóa phục vụ giảng dạy Địa lý địa phương cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức, Đề tài khoa học cấp cơ sở.
 1. Bài nghiên cứu đã công bố
 1. Lê Hà Thanh (2010), Quảng Bình - tiềm năng về sự đa dạng thực vật, Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 5, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Tr 271275.
 2. Lê Hà Thanh (2012), Đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông – lâm nghiệp bền vững ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, Tạp chí khoa học Nông nghiệp & phát triển nông thôn, ISSN 1859-4581, Tr 177-182.
 3. Lê Hà Thanh (2012), Hậu quả của ô nhiễm môi trường không khí đối với hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng, Hội thảo cấp trường Khoa Địa lý, ĐHSP TP Hồ Chí Minh.
 4. Lê Hà Thanh (2013), Nghiên cứu cảnh quan cho việc phát triển kinh tế và bảo vệ môi tường ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VII, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Tr 359 – 365.
 5. Lê Hà Thanh (2014), Đặc điểm tài nguyên đất và hướng sử dụng bền vững đất nông – lâm nghiệp huyện Thường Xuân, Thanh Hóa, Tạp chí khoa học (số 20), Đại học Hồng Đức, Tr 113- 121.
 6. Lê Thị Thúy Hiên, Lê Hà Thanh (2014), Định hướng phát triển nông nghiệp trên cơ sở đánh giá cảnh quan huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VIII, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ.
 7. Lê Hà Thanh (2016), Hệ sinh thái rừng ngập mặn đối với vấn đề bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản, Tạp chí Thế giới trong ta, ISSN, số 455, tháng 4/2016, Tr 113- 121.
 8. Hội thảo cấp trường (2016), Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên các ngành Khoa học xã hội và Nhân văn ở trường Đại học Hồng Đức theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học do khoa KHXH tổ chức.
 9. Lê Hà Thanh (2016), Đặc điểm tài nguyên đất và hướng sử dụng bề vững đất ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ IX, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
 10. Lê Hà Thanh, Lê Thị Thúy Hiên (2016), Vai trò của các hệ thống sông đối với sự hình thành bãi bồi Nga Sơn, Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VIII, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ.
 11. Lê Hà Thanh (2017), Sự phân hóa và hiện trạng thảm thực vật ven biển tỉnh Thanh Hóa, Tạp chí khoa học Trường Đại học Hồng Đức, số đặc biệt, tháng 8/2017, Tr 174 – 180.
 12. Lê Hà Thanh (2017), Đặc điểm tài nguyên đát và hiện trang sử dụng đt ở các huyện ven biển tỉnh Thanh Hóa, Tạp chí khoa học Trường Đại học Hồng Đức, số 36, tháng 12/2017, Tr 103 – 112.
 13. Lê Hà Thanh (2018), Đặc điểm cảnh qan sinh thái các huyện ven biển tỉnh Thanh Hóa, Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10, tháng 4/2018. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tr 359 – 367.
 14. Lê Hà Thanh (2018), Đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển lâm nghiệp ở các huyện đồng bẳng ven biển tỉnh Thanh Hóa, Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10, tháng 4/2018. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tr 150 – 157.
 15. Lê Hà Thanh (2019), Đánh giá cảnh quan phục vụ sản xuất nông nghiệp ở các huyện đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa, Tạp chí khoa học Trường Đại học Hồng Đức, số 46, tháng 10/2019, Tr 109 – 119.
 16. Lê Hà Thanh, Vũ Thị Phương (2020), Đặc điểm tài nguyên đất và biến động sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010-2019, Tạp chí khoa học Trường Đại học Hồng Đức, số 52, tháng 12/2020, Tr 112122.

C. Hoạt động đào tạo

  1. Các học phần giảng dạy
 • Địa chất đại cương
 • Địa chất môi trường
 • Địa lí tự nhiên đại cương 2, 3
 • Địa lý tự nhiên Việt Nam 1, 2
 • Quản lý tài nguyên khoáng sản
 • Quản lý tài nguyên, môi trường biển Việt Nam
 • Ô nhiễm môi trường đất, nước và biện pháp xử lý
 • Môi trường con người
  1. Luận văn, luận án đã hướng dẫn

Luận văn:  Phát triển nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa theo định hướng nông nghiệp sinh thái (2021), Học viên Lê Vinh Toàn, Cao học Địa lí học K12.

 

Tin liên quan