TS. TRỊNH THỊ PHAN

9/24/2021 1:15:29 PM

A. Thông tin cá nhân

1. Họ tên: TRỊNH THỊ PHAN

2. Ngày tháng năm sinh: 15/10/1982

3. Quê quán: Định Bình, Yên Định, Thanh Hóa

4. Nơi ở hiện nay: 128 Lý Thái Tông, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

5. Học hàm, Học vị: Tiến sĩ

6. Chức vụ: Phó trưởng BM Địa lí, khoa Khoa học xã hội

7. Địa chỉ liên hệ: 128 Lý Thái Tông, P. Đông Thọ, TP Thanh Hóa;

    Điện thoại: 0915.244.855; Email: trinhthiphan@hdu.edu.vn

8. Quá trình đào tạo:

8.1. Đại học

- Hệ đào tạo: Chính quy, tập trung    Thời gian đào tạo: từ 2001 đến 2005

- Nơi học:         Trường ĐHSP Hà Nội, thành phố Hà Nội.

- Ngành học:     Sư phạm Địa lý

- Tên đồ án, luận án: “Thành lập bản đồ Công nghiệp chung tỉnh Thanh Hóa”

- Ngày và nơi bảo vệ: Tháng 6/2005, tại khoa Địa lí, ĐHSP Hà Nội

- Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Huỳnh

8.2.Thạc sĩ

- Thời gian đào tạo: Từ tháng 10/2006 đến tháng 11/2008

- Nơi học: Trường ĐHSP Hà Nội, thành phố Hà Nội

- Ngành học: Địa lý học

- Tên luận văn: "Cơ sở khoa học cho việc xác định các điểm, tuyến du lịch khu vực phía Tây đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa”

- Ngày và nơi bảo vệ luận văn: tháng 11/2008, tại trường ĐHSP Hà Nội.

- Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Văn Trưởng

8.3. Tiến sĩ

- Hình thức đào tạo: Chính quy không tập trung              

- Thời gian đào tạo: Từ tháng 12/2011 đến tháng 12/2015

- Tại:                          Trường ĐHSP Hà Nội

- Tên luận án: “Nghiên cứu phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ”

- Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuệ

                              TS. Phạm Lê Thảo

Ngày và nơi bảo vệ: Ngày 16/05/2019, tại trường ĐHSP Hà Nội

9. Quá trình công tác: Từ năm 2006 đến nay, giảng viên tại trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa

B. Hoạt động nghiên cứu khoa học

1. Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lí du lịch, Tổ chức lãnh thổ du lịch, Địa lí dịch vụ, Nghiên cứu địa lí địa phương; Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam; Đào tạo và phát triển nhân lực du lịch

2. Đề tài đã thực hiện

STT

Tên đề tài

Năm bắt đầu/Năm kết thúc

Cấp quản lý

Trách nhiệm cá nhân trong đề tài

1

Nghiên cứu xác định   loại hình, tuyến, điểm, khu du lịch khu vực phía  tây đường HCM tỉnh Thanh Hóa

2007/2009

Cấp tỉnh

Cộng tác viên

2

Xác định, phân loại, phân cấp các loại hình, điểm du lịch vùng duyên hải Thanh Hóa

2009/2011

ĐH Hồng Đức

Cộng tác viên

3

Nghiên cứu xác định tuyến du lịch đông tây tỉnh Thanh Hóa

2010/2011

ĐH Hồng Đức

Cộng tác viên

4

Phát triển nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa ở thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2001-2010

2011/ 2013

ĐH Hồng Đức

Cộng tác viên

5

Xác định điểm, khu, tuyến du lịch phục vụ mục đích thực hành, thực tế, thực địa cho sinh viên du lịch trường Đại học Hồng Đức

2019/2020

ĐH Hồng Đức

Chủ nhiệm

 

3. Bài nghiên cứu đã công bố

 1. Trịnh Thị Phan (2011), Đánh giá mức độ hấp dẫn của tài nguyên du lịch khu vực phía tây đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa, tạp chí Khoa học trường ĐH Sư phạm Hà Nội,  số 2/2011, tr. 120-128
 2. Trịnh Thị Phan, Lê Thị Thúy Hiên (2011), Đánh giá hệ thống giao thông vận tải, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch khu vực phía Tây đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa, tạp chí khoa học trường ĐH Hồng Đức, số 9/2011, tr. 70 – 77.
 3. Nguyễn Thị Ngọc, Trịnh Thị Phan (2011), Đánh giá các điểm du lịch vùng duyên hải tỉnh Thanh Hóa, tạp chí khoa học trường ĐH Hồng Đức, số 9/2011, tr. 60 - 64
 4. Trịnh Thị Phan (2013), Nghiên cứu tài nguyên du lịch tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ, Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ VII (quyển 1/2013), tr. 470 – 477.
 5. Trịnh Thị Phan (2014), Nghiên cứu hiện trạng cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch của vùng Bắc Trung Bộ, Hội nghị khoa học Địa lí quốc gia lần thứ 8 (Quyển 2 -  11/2014), tr. 681-687
 6. Trịnh Thị Phan (2015), Hoạt động du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2000 – 2012, Tạp chí khoa học trường ĐHSP Hà Nội số 03/2015, tr. 130-136
 7. Trịnh Thị Phan (2016), Phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế trong xu thế hội nhập, Tạp chí khoa học trường ĐHSP Hà Nội số 02/2016, tr. 149 – 156
 8. Trịnh Thị Phan (2016), Phân tích các nhân tố kinh tế - xã hội và chính trị ảnh hưởng tới phát triển du lịch của vùng Bắc Trung Bộ, giai đoạn 2000 – 2014, Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9/2016.
 9. Trịnh Thị Phan (2017), Developing the international tourist markets in the Northern Central in period 2000 to 2015. Hội thảo quốc tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân, tháng 10/2017, tr 257- 269.
 10. Trịnh Thị Phan (2018), Hiện trạng phát triển nguồn nhân lực du lịch vùng Bắc Trung Bộ, Tạp chí khoa học Trường Đại học Hồng Đức, số 41/2018, tr.106 – 114.
 11. Trịnh Thị Phan – Đỗ Thị Hằng (2019), Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng tới quá trình đô thị hóa của tỉnh Thanh Hóa, Tạp chí Khoa học trường Đại học Hồng Đức. Tháng 10/2019
 12. Trịnh Thị Phan (2020), Phát triển du lịch nông thôn tỉnh Thanh Hóa: Cơ hội và thách thức, Kỷ yếu hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 12.
 13. Trịnh Thị Phan (2021), Thực trạng phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển tỉnh Thanh Hóa, Kỷ yếu hội thảo cấp trường “Giải pháp nhân rộng mô hình du lịch cộng đồng tại vùng ven biển Thanh Hóa theo hướng bền vững”, tháng 3.
 14. Trịnh Thị Phan (2021), Xác định tiêu chí lựa chọn các điểm, khu du lịch tỉnh Thanh Hóa phục vụ mục đích thực tế, thực địa cho sinh viên ngành du lịch trường Đại học Hồng Đức, Tạp chí khoa học trường Đại học Hồng Đức số tháng 4.

C. Hoạt động đào tạo

1. Các học phần giảng dạy

1.1. Giảng dạy đại học: Địa lí du lịch Việt Nam, Địa lí các vùng kinh tế Việt Nam, Địa lí KT-XH Việt Nam; Phát triển du lịch bền vững, Tuyến, điểm du lịch Việt Nam...

1.2. Giảng dạy cao học: Tổ chức lãnh thổ dịch vụ, Một số vấn đề địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam.

2. Luận văn, luận án đã hướng dẫn

- Học viên: Nguyễn Thị Huyền – Cao học K12 Địa lí học, luận văn: Phát triển du lịch biển, đảo Thanh Hóa trong xu thế hội nhập; bảo vệ tháng 5/2021.

 

 

Tin liên quan